Vui: Giải mã game thủ cung Cự Giải
Thế này mà gọi là “sexy”?