GPL 2016: BKT vs SAJ - Những gã hề đã không còn thơ dại