Cuộc cách mạng Ryzen (Kỳ 1): AMD trước ngưỡng soán ngôi Intel