Dreamer Land: Chuyển mình để tiên phong lĩnh vực VR
Lạc vào 'thế giới trong mơ' tại trung tâm VR lớn nhất Đông Nam Á