VNG chính thức phát hành Gcafe Professional
Shunwang, công ty tuyên bố chủ sở hữu GCafe là ai ?