Những thay đổi khu vực rừng giai đoạn tiền mùa giải