Star Wars Jedi: Fallen Order cần đến 32GB RAM để chạy mượt