'Nỗi lo Visa' tiếp tục ngáng chân nền thể thao điện tử