Cốt truyện ToyQuest ẩn chứa nhiều thông điệp giá trị
Pop Witch Saga: Cơn mưa cảm xúc!
ToyQuest: cùng bình chọn game Việt trên Steam GreenLight