Trực tiếp GPL mùa Hè 2015 ngày 9.8
Trực tiếp GPL mùa Hè 2015 ngày 8.8
SAJ.Safety: Nghề game thủ còn lắm gian truân
Trực tiếp GPL mùa Hè 2015 ngày 7.8
Trực tiếp GPL mùa Hè 2015 ngày 6.8