Tra cứu điểm thi Lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa 2018

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

Kết quả tra cứu

STT Trường Họ tên SBD Ngày sinh Giới tính Môn thi Tổng điểm
D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12