Tra cứu điểm thi Lớp 10 PTNK 2018

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

Kết quả tra cứu

STT Khu vực Họ tên SBD Ngày sinh Giới tính Điểm môn | Điểm lớp CS1 | Điểm lớp CS2
D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12 D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12 D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12