Thức thời thay đổi

Thức thời thay đổi

15:30 21/03/2022 0

Vatican vừa công bố bộ luật cơ bản mới cho hệ thống hành chính của Tòa thánh Vatican - cũng còn được gọi là hiến pháp của Tòa thánh.