Giới thiệu nhân sự ứng cử 4 chức danh chủ chốt

0 Thanh Niên Online

Hôm nay 14.12, Ban Chấp hành T.Ư XI đã khai mạc Hội nghị lần thứ 13, với bài phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành T.Ư khóa XI
Khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành T.Ư khóa XI

Hôm nay 14.12, Ban Chấp hành T.Ư XI đã khai mạc Hội nghị lần thứ 13, với bài phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành T.Ư khóa XIKhai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành T.Ư khóa XI

Tổng bí thư gợi mở 4 vấn đề lớn để Ban chấp hành tập trung thảo luận: Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI về xây dựng Đảng; Về nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XII; Về dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.

Tong-bi-thuTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành T.Ư khóa XI

Tổng bí thư cho biết: “Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới năm 2015, dự báo tình hình thời gian tới, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - xã hội đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị T.Ư lần này”. Tổng bí thư đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào Báo cáo giải trình, tiếp thu và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn Dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng.

Về nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XII, Tổng bí thư cho biết, thực hiện Phương hướng công tác nhân sự, tại Hội nghị T.Ư 12 (tháng 10.2015), T.Ư đã bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành T.Ư khoá XII (cả chính thức và dự khuyết); đồng thời T.Ư cũng đã ghi phiếu đề xuất các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử Ban Chấp hành T.Ư khoá XII và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.

Theo Tổng bí thư, ngay sau Hội nghị T.Ư 12, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của T.Ư; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp "đặc biệt" là Ủy viên T.Ư khoá XI tái cử khoá XII; nghiên cứu và đề xuất các yêu cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, để xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.

Tại Hội nghị T.Ư lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo T.Ư về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành T.Ư; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khoá XII. T.Ư sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên T.Ư khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên T.Ư khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII. Đồng thời, T.Ư cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khoá XII. Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên T.Ư khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) ghi phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

“Đây là công việc hết sức hệ trọng. Đề nghị T.Ư tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để T.Ư bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình”, Tổng bí thư phát biểu.

Tại Hội nghị này, T.Ư cũng thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư khoá XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Báo cáo công tác tài chính đảng và Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 12 đến Hội nghị T.Ư 13.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm