PGS Nguyễn Phương Thảo

Cha, con và khoa học

0
PGS Nguyễn Phương Thảo thường được nhận xét là giống cha. Càng lớn, và nhất là khi đã trưởng thành, Thảo thấy mình đúng là… giống cha đủ đường từ khuôn mặt, tính khí ương ngạnh, gàn dở của cha cho tới tình yêu dành cho khoa học.