Quang cảnh hội thảo

Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho thanh niên

0
(TNO) Để khắc phục tình trạng sinh viên ra trường gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp, những người làm chính sách cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động...