Từ khóa

hoat dong
 /// Minh họa: DAD

Xóa bớt ban chỉ đạo

Với ước tính chỉ 20/200 ban chỉ đạo hiện nay hoạt động hiệu quả, TP.HCM đang rốt ráo rà soát...
3 Bình luận
Xem thêm