Học sinh hòa nhập... khó hòa nhập!

Học sinh hòa nhập... khó hòa nhập!

1
Theo Thông tư 03/2018 ban hành ngày 29.1.2018 của Bộ GD-ĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật, các cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục hòa nhập sắp xếp, bố trí các lớp học phù hợp với người khuyết tật, đảm bảo mỗi lớp học hòa nhập không quá 2 người khuyết tật.
/form>