Thành viên lực lượng an ninh Afghanistan  /// Reuters

Trong loạn, ngoài lo

09:00 12/08/2021 0

Vào thời điểm 3 tuần trước thời hạn Mỹ đặt ra cho việc rút hoàn toàn binh lính ra khỏi Afghanistan, Taliban không chỉ gia tăng hoạt động quân sự, mà dường như còn giành nhiều ưu thế quân sự.