Trách nhiệm của sinh viên với chủ quyền Tổ quốc

Trách nhiệm của sinh viên với chủ quyền Tổ quốc

0
Đã là sinh viên thì phải có hoài bão, khát vọng vươn lên, luôn sáng tạo và cổ vũ cho sự sáng tạo. Mỗi sinh viên tự ý thức, cố gắng học thật giỏi để bảo vệ, dựng xây đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.
/form>