Đổi mới tư duy về văn hóa (*)

Đổi mới tư duy về văn hóa (*)

06:06 09/12/2021 0

Để có thể biến văn hóa thành nguồn lực, khai thác các di sản như những tài nguyên, điều quan trọng đầu tiên là phải đổi mới tư duy, nhận thức một cách căn bản.