Các đại biểu đóng góp ý kiến tại tọa đàm	 /// Lê Thanh

Cần dạy kỹ năng nhiều hơn cho sinh viên

0
Cần chú trọng đào tạo kỹ năng cho sinh viên, bởi vì nếu khi tốt nghiệp mà không có khả năng về ngoại ngữ, thì rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm...