Sở Tài chính tiếp tục phối hợp từng quận - huyện, tổng công ty, công ty nhà nước để rà soát tiến độ thực hiện bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai...
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, UBND TP.HCM đã giao UBND các quận - huyện, các sở - ngành, tổng công ty, công ty nhà nước thuộc thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện báo cáo kê khai đầy đủ, chính xác các cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, xử lý theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19.1.2007 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương thực hiện bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt; tiếp tục rà soát các mặt bằng dôi dư, sử dụng không hiệu quả, đề xuất phương án xử lý để tạo nguồn thu cho ngân sách.
Cụ thể, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp từng quận - huyện, tổng công ty, công ty nhà nước để rà soát tiến độ thực hiện bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện...
Sở TN-MT khẩn trương rà soát tiến độ thu hồi các nhà, đất để đẩy nhanh tiến độ thu hồi, trường hợp phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất trình UBND thành phố.

Mai Ka

Bình luận