Nghị quyết của Bộ Tài chính về vấn đề Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính 2016 - 2020 vừa ban hành cuối tuần qua khẳng định, cơ quan này quán triệt chủ trương của Chính phủ thực hiện tính đúng tính đủ giá dịch vụ công theo lộ trình, đảm bảo công khai, minh bạch để đến năm 2020 cơ bản các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
Bên cạnh đó sẽ tăng cường quản lý và sử dụng nợ công, kiểm soát chặt nợ do Chính phủ bảo lãnh, vay của chính quyền địa phương và của doanh nghiệp nhà nước. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong những năm qua sức cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp Việt cũng như từng sản phẩm còn thấp, thị trường dịch vụ tài chính trong nước chưa thực sự phát triển, tính bền vững của ngân sách chưa được đảm bảo do tác động của việc cắt giảm thuế nhập khẩu, vấn đề an toàn nợ công. 

Anh Vũ

Bình luận