Ngày 4.10, Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) đưa ra dự thảo thông tư hướng dẫn về việc xử lý tra soát, khiếu nại và đền bù thiệt hại của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán.
Nguồn tiền được sử dụng để đền bù tổn thất, bao gồm nguồn bảo hiểm, quỹ dự phòng rủi ro tài chính và các nguồn hợp pháp khác theo quy định hiện hành.
Dự thảo sẽ hướng đến một số dịch vụ thanh toán như thanh toán thẻ, Mobile Banking, Internet Banking… và một số dịch vụ trung gian thanh toán được cung ứng trực tiếp đến người sử dụng dịch vụ cuối cùng...

T.Xuân

Bình luận