UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị trực thuộc khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với các doanh nghiệp.
Ngày 18.6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị trực thuộc khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với các doanh nghiệp.
Nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao và việc ban hành kết luận thanh tra phải đúng thời hạn quy định. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng mới được thanh tra, kiểm tra đột xuất; không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.
Thanh tra tỉnh được giao theo dõi, kiểm tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Gia Bình

Bình luận