Nhàn đàm: Không làm việc vô nghĩa

Nhàn đàm: Không làm việc vô nghĩa

1
Cứ mỗi lần quanh tôi nổi lên một cuộc tranh cãi nào đó mà tôi thấy nôn nao muốn nhảy vào cuộc tranh cãi, tôi liền trấn tĩnh vài giây để không vội vàng bị cuốn vào nó.