Từ bỏ Intel, Apple được đền đáp

Từ bỏ Intel, Apple được đền đáp

14:05 01/01/2022 0

Việc xoay trục cho phép Apple suy nghĩ lại hoàn toàn về MacBook, vốn bắt đầu trở nên cũ kỹ với thiết kế thiếu đột phá và các bản nâng cấp hằng năm lặp đi lặp lại.