Hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

Hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

10:29 14/12/2021 0

Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 sẽ hướng đến xây dựng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hoàn lương, hòa nhập cộng đồng bền vững...