minh bach phi bot

Minh bạch phí BOT

Minh bạch phí BOT

0
Gần 2 năm từ khi Bộ GTVT đưa ra chủ trương thu phí không dừng, tới nay việc triển khai vẫn đang “trong lộ trình”.