Masan MEATLife tập trung nguồn lực phát triển mảng thịt mát

Masan MEATLife tập trung nguồn lực phát triển mảng thịt mát

14:52 05/11/2021 0

Liên kết sản xuất gắn với phân phối, tiêu thụ sản phẩm có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt đối với ngành chăn nuôi còn nhiều thách thức như quy mô nhỏ lẻ, phân mảnh, hiệu quả còn thấp.