Hội chứng tùy tiện

Hội chứng tùy tiện

03:05 05/03/2014 1

Ngày xưa, Erostrat dám đốt đền thờ nữ thần Artemis ở Hy Lạp để được nổi tiếng, khiến muôn đời sau phỉ nhổ, chê cười. Xứ ta không có kẻ ngông cuồng như vậy nhưng người liều mạng, ngu dốt phá hoại đình chùa miếu mạo, làm xô lệch di sản văn hóa quốc gia thì không thiếu.