Cảm hứng 4.0

Cảm hứng 4.0

06:11 13/12/2021 0

Ở thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (hay gọi là công nghiệp 4.0), đời sống chứng kiến những thay đổi to lớn.