Muốn tập hợp thanh niên phải rất sáng tạo

Muốn tập hợp thanh niên phải rất sáng tạo

07:39 11/11/2019 0

'Làm sao thuyết phục được thanh niên, lôi cuốn họ tham gia vào công việc chung của Hội, cũng là công việc chung của xã hội của đất nước. Muốn vậy đòi hỏi phải suy nghĩ rất nhiều, phải có cách làm đúng đắn, rất sáng tạo'.