Thuyền của hoàng gia triều Nguyễn  /// Ảnh: Tư liệu từ sách

Việt Nam qua ghi chép người phương Tây: Uy thế của Võ vương

2
Dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, tình hình kinh tế xã hội đã khá ổn định. Nếu năm 1698, chủ quyền đất nước chỉ mới đến vùng Gia Định, Đồng Nai thì đến cuối thập niên 50 của thế kỷ 18, ranh giới phía nam Đàng Trong đã trải dài tới vùng Cà Mau, Rạch Giá ngày nay.
/form>