Mơ một lần... nhận lương

Mơ một lần... nhận lương

03:47 02/05/2012 0

Mỗi lần nghe bạn bè than phiền lương thấp, anh thường nói mấy ông được nhận lương là may lắm rồi. Tui nè, hai mươi năm công tác không hề nhận lương vẫn sống nhăn.