noel dutrait

'Nếu không có sách dịch thì lấy đâu sách mà đọc!'

'Nếu không có sách dịch thì lấy đâu sách mà đọc!'

0
“Dịch giả Lê Huy Bắc nói dịch như là sự nản chí, nhưng tôi thấy anh Bắc cũng còn nhiệt huyết lắm khi nói đến việc dịch”, GS-TS Trần Đình Sử nói. Theo các nhà nghiên cứu, nản chí đấy mà không thể bỏ dịch, rất cần hỗ trợ chính sách là hiện trạng chung của văn học dịch nước ta.