Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4201 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4201 mức độ Khó

0
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 4201 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 3.8.2018. 
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4167 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4167 mức độ Khó

0
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 4167 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 30.6.2018. 
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4159 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4159 mức độ Khó

0
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 4159 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 22.6.2018. 
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4081 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4081 mức độ Khó

0
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 4081 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 5.4.2018. 
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4042 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4042 mức độ Khó

0
Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 4042 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 26.2.2018.