Bản đồ từ Tourane đến Mỹ Sơn do Camille Paris và Ch.Emonts vẽ /// THƯ VIỆN QUỐC GIA PHÁP

'Ông Tây dây thép' phát hiện thánh địa Mỹ Sơn

1
Camille Paris (ảnh) được biết đến là người phát hiện thánh địa Mỹ Sơn vào năm 1889. Cùng với những nhà nghiên cứu tiên phong Henri Parmentier và Charles Carpeaux, ông góp phần đặt nền móng cho công cuộc nghiên cứu nghệ thuật Chămpa.