Thay đổi chiến lược chống dịch

Thay đổi chiến lược chống dịch

06:06 04/03/2022 6

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đánh giá chính xác tình hình dịch bệnh, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả, tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu.