phan bien chinh sach

Từng nhà khoa học cần tham gia tư vấn, phản biện chính sách

Từng nhà khoa học cần tham gia tư vấn, phản biện chính sách

2
Từng nhà khoa học không chỉ trong suy nghĩ mà cần bằng hành động cụ thể đẩy mạnh đổi mới trong nghiên cứu, giáo dục, giảng dạy, đưa những phát kiến vào cuộc sống, tham gia tư vấn, phản biện chính sách theo đúng các quy định.