Quảng Nam: Buộc xin lỗi công khai nếu giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn

0 Thanh Niên Online

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân buộc phải gửi văn bản xin lỗi.

Quảng Nam: Buộc xin lỗi công khai nếu giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn

Ngày 8.10, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành quyết định nhằm Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho các nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Xin lỗi bằng văn bản

Theo đó, tất cả các trường hợp khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn, bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi không đúng chuẩn mực đều phải thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức kịp thời, đầy đủ, chính xác. Đồng thời, nêu rõ lý do sai sót, trễ hạn và hẹn ngày trả kết quả giải quyết lần sau cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

“Việc xin lỗi cá nhân, tổ chức được thực hiện bằng văn bản, đối với từng hồ sơ thủ tục hành chính cụ thể”, nội dung quy định do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký nêu rõ.

Cũng theo quy định nêu trên, người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm thực hiện xin lỗi, trực tiếp ký vào văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức và chịu trách nhiệm về việc thực hiện xin lỗi của cơ quan, đơn vị, địa phương.

15 trường hợp cụ thể phải xin lỗi công khai 

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân. Văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân phải được trao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện trong trường hợp đăng ký trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, đăng tải văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, Cổng Dịch vụ công tỉnh, phần mềm Một cửa điện tử theo tệp hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân liên quan.

“Thư xin lỗi được lập thành 3 bản; 1 bản gửi cho cá nhân, tổ chức; 1 bản niêm yết trong thời hạn 5 ngày làm việc, 1 bản được lưu hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm để làm cơ sở xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ…”, UBND tỉnh Quảng Nam quy định cụ thể số lượng thư và đề ra thời gian: “Thư xin lỗi đối với trường hợp quá hạn giải quyết thủ tục hành chính phải được thực hiện chậm nhất 1 ngày trước ngày hết hạn. Các thư xin lỗi đều phải hẹn lại ngày trả kết quả lần sau cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Thời gian hẹn trả kết quả lần sau tối đa bằng nửa tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian”.

UBND tỉnh Quảng Nam quy định 15 trường hợp cụ thể phải xin lỗi công khai và giao cho Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai sót, trễ hạn thường xuyên hoặc có các hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Quảng Nam: Các trường hợp phải xin lỗi công khai nếu trễ giải quyết thủ tục hành chính

Có hành vi, thái độ cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, không đúng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp với cá nhân, tổ chức; Tiếp nhận hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; Từ chối tiếp nhận hồ sơ không đúng quy định;

Từ chối giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền thực hiện của phòng, ban, bộ phận mình không đúng quy định, không có lý do chính đáng bằng văn bản; Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp các loại giấy tờ, tài liệu ngoài thành phần hồ sơ thủ tục hành chính được quy định (trừ trường hợp có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền);

Để bị mất, thất lạc, hoặc hư hỏng hồ sơ đã tiếp nhận của cá nhân, tổ chức; Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn; Tự ý nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức để giải quyết; trực tiếp gặp cá nhân, tổ chức để hướng dẫn, bổ sung hồ sơ hoặc giao trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, không thông qua Bộ phận Một cửa theo quy định;

Tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến bí mật của cá nhân, tổ chức hoặc sử dụng thông tin đó để trục lợi; Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị;

Cản trở cá nhân, tổ chức lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; Không hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng Phiếu hướng dẫn hoặc Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ để cá nhân, tổ chức phải đi lại từ 2 lần trở lên để hoàn thiện hồ sơ; Không in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; Thu phí, lệ phí không đúng quy định;Các hành vi vi phạm pháp luật khác trong thực thi công vụ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm