Phải truy tới cùng trách nhiệm

Phải truy tới cùng trách nhiệm

06:59 14/01/2023 0

Khi tiếp tay cho việc lan truyền một tin giả động trời gây tác hại rất nghiêm trọng cho tổ chức và cá nhân liên quan thì nên xử lý và phải xử lý như thế nào ?