Ông bầu lộng hành

Ông bầu lộng hành

0
Việc một ông bầu đã vi phạm nhiều lần các quy định khi tổ chức biểu diễn nhưng vẫn bình yên vô sự là câu hỏi đặt ra cho nhà quản lý.
/form>