Mưa...

Mưa...

09:13 17/05/2012 0

Chiều nay, trời bỗng kéo mây đen. Rồi những hạt mưa bắt đầu rơi...