Các sách giáo khoa giá mới đã được in  	 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đã in SGK tăng giá, ai phải chịu trách nhiệm?

3
Khi Báo Thanh Niên phản ảnh Nhà xuất bản Giáo dục VN âm thầm tăng giá sách giáo khoa, thì nhà xuất bản này đã rút lại là 'không tăng giá nữa'. Thế nhưng, theo điều tra của phóng viên Báo Thanh Niên, sách giáo khoa với giá mới đã được in ra và nộp lưu chiểu tháng 1.2019!