Kỳ 82: Cà phê - Năng lượng của nền kinh tế sáng tạo

Kỳ 82: Cà phê - Năng lượng của nền kinh tế sáng tạo

08:00 18/01/2022 0

Nhiều công trình nghiên cứu, từ lâm sàng y khoa đến thực nghiệm tâm lý và điền dã xã hội học đã xác minh cà phê có công năng “thức tỉnh và sáng tạo”, đây là năng lượng quan trọng đối với nền kinh tế sáng tạo.