Nhàn đàm: Tết còn ở lại tháng giêng

Nhàn đàm: Tết còn ở lại tháng giêng

08:30 20/02/2022 1

“Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Nhưng quê tôi, sau tết vẫn là những ngày bận rộn, khi ấy nhiều đám mạ chưa được nhổ, nhiều chân hốc sắn dây chưa được tản, nhiều ruộng hành, tỏi chưa được thu hoạch.