Kỳ vọng về một sự thay đổi

Kỳ vọng về một sự thay đổi

04:29 01/07/2020 0

Hôm nay là ngày đầu luật Giáo dục 2019 có hiệu lực. So với luật năm 2009, lần này có nhiều thay đổi khá lớn. Và chúng ta kỳ vọng luật Giáo dục 2019 sẽ mang đếnmột luồng sinh khí mới cho giáo dục.