156 công chức lãnh đạo của TP.HCM thiếu điều kiện bổ nhiệm

1 Thanh Niên
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó… của UBND TP.HCM từ 1.1.2016 - 31.12.2018.
Theo đó, có 156 công chức là lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh như: chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ dành cho lãnh đạo cấp sở hoặc nghiệp vụ chuyên ngành; giữ ngạch thấp hơn hoặc không phù hợp với ngạch công chức theo quy định của bộ chuyên ngành và yêu cầu Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã hoặc chưa làm quy trình xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.
Ngoài ra, thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 77 công chức còn chậm hoặc sớm so với quy định…
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6.2012 đến nay, phát hiện người chưa đáp ứng để cử đi đào tạo, khắc phục; quy định thời hạn để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu, hoặc miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn, bổ nhiệm sai trình tự, thủ tục.
Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chấp hành quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với 4 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn (1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức cấp xã, 3 trường hợp chưa làm quy trình xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên); xếp lại ngạch đối với 3 công chức lãnh đạo cấp phòng để phù hợp với vị trí việc làm; chấm dứt việc sử dụng 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.
Thanh tra Bộ Nội vụ còn đề nghị lãnh đạo TP.HCM kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Lão gàn dở

Lão gàn dở

Sao lại chỉ toàn lãnh đạo ? Sao lại nhiều như lá mùa thu vậy ?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm